VoetbalJournaal Lek en IJssel, najaar 2019

13 Als winnen het doel is WWW.MOREFOOTBALLS.COM Bij Zwervers wordt alles uit de kast gehaald om het aanstaand jubileum in stijl te vieren. De club, die volgend jaar zijn negentigste verjaardag viert, pakt groot uit. “Als je een feestje organiseert, moet je het goed doen”, zegt Kees Seip, die met Paul Geleijnse in het bestuur is aangewezen om de viering van het 90-jarig jubileum te coördineren. Zwervers heeft een mega-operatie achter de rug. Bij de Capelse club werden alle jeugdspelers en -speelsters voor het nieuwe seizoen in een nieuw trainingstenue gestoken. “Op het veld is iedereen gelijk”, aldus voorzitter Ger Jacobs. Bijna 90-jarig CVV Zwervers staat midden in samenleving “Er zijn clubs die denken ‘oh, het 100-jarig bestaan komt eraan, laten we het maar rustig aan doen’. Zo denken wij niet. Ook het 90-jarig bestaan is een mijlpaal en daar mag je best eens goed bij stil- staan, vinden wij.” Dat Zwervers alle toeters en bellen tevoorschijn haalt, heeft ook te maken met de recente geschiedenis. In het laatste decennium onderging de club in uiterlijk en in uitstraling een ware metamorfose. Het huidige bestuur begon zijn klus op het oude sportpark Couwenhoek, zo’n zes jaar ge- leden. Zwervers was toen een club die worstelde met zijn identiteit. Het had grote moeite om koers te houden in een wijk van Capelle waar inwoners met diverse achtergronden wonen. Organisatorisch was het moei- lijk de zaken goed op de rit te krijgen. “Zwervers had toen geen slechte, maar zeker ook geen goede naam in de regio. Er was geen structuur, ondanks dat vorige besturen met heel veel goede bedoelingen dat wel probeerde te realiseren”, zegt Seip. Hij behoorde tot de groep criticasters die vonden dat het anders moest. “We zagen de club afglijden en dat deed pijn.” Als je a zegt moet je ook b doen. Met die groep werd het nieu- we bestuur gevormd. Vanaf dat moment werd een nieuwe koers bepaald. “We moesten onszelf opnieuw uitvinden als club”, zegt Seip. Vanaf het begin zette het bestuur vooral hoog in op waar- den en normen. “We hebben ge- dragsregels ingevoerd die voor iedereen gelden. Hou je je daar niet aan, dan is er geen plaats voor je bij Zwervers.” Het betekende ook dat er lastige keuzes gemaakt moest worden. “We hebben ook afscheid moe- ten nemen van vrijwilligers die we niet vonden passen in onze lijn. Zeker in het begin hebben we veel kritiek gehad. We zou- Voor 25 euro ex- tra contributie per jaar verze- keren de ouders van een jeugdlid zich van een trainingspakket, dat bestaat uit een driekwart broek, een shirt met korte mouwen, een shirt met lange mouwen en een tas van de club. den de club te zakelijk leiden. In het bestuur zitten inderdaad de nodige mensen met een za- kelijke achtergrond, maar een voetbalclub van 750, 800 leden runnen vertoont veel vergelij- ke- nissen met een bedrijf. We leiden strak en zitten er boven- op. Daardoor hebben we wel de stappen kunnen nemen die we wilden nemen.” Het ledenbestand is gemêleerd, zegt Seip. “Op die diversiteit zijn we enorm trots. We willen een voetbalclub zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt, mits hij of zij zich aan onze regels conformeert.” De club vindt het daarnaast be- langrijk dat iedereen gelijk is. “Op het veld is iedereen hetzelf- de. Dat willen we ook uitstralen.” Daarom is de inkoop van wed- strijd- en trainingskleding cen- traal geregeld. “De contributie van twintig tot dertig procent van onze jeugdleden wordt be- taald via het jeugdsportfonds. Die kinderen kunnen er niks aan doen dat er thuis minder geld is.” Dat oog voor het maatschap- pelijk belang komt ook terug in de shirtsponsoring. Sinds vorig seizoen prijkt op alle shirts de naam van de stichting ‘Vrien- den van het Sophia’. Daarvoor liepen de spelers van Zwervers met ‘Spieren voor Spieren’ op de borst. “Wij zijn betrokken en willen dat graag met onze leden uitdragen.” Sportpark Couwenhoek was ooit een verzamelplaats van menig club, maar na de her- structurering heeft Zwervers het rijk alleen. Het ‘nieuwe’ complex omvat vier velden en een prachtig clubhuis. Seip: “We hebben het geluk dat de gemeente Capelle enorm sportminded is. Sportief Capel- le, het sportbedrijf in Capelle, denkt altijd mee met de clubs. Onlangs nog zijn er vier nieuwe kleedkamers bijgebouwd.” Voor Zwervers begint de vie- ring van de negentigste ver- jaardag op 4 januari met de nieuwjaarsreceptie. Op 21 fe- bruari, de dag van de officiële oprichting, vindt er een jubile- umreceptie plaats. De grote finale is op 20 juni. Seip: “Dan hebben we een dagvullend pro- gramma met activiteiten waar- onder een groot feest voor de leden.” 0234187.pdf 1 16-10-2019 14:40:56 Voor elke jeugdspeler hetzelfde trainingstenue “Het was er zo door in de leden- vergadering”, zegt Jacobs. “Dit is helemaal in de lijn van onze maatschappelijke betrokken- heid.” Zwervers werd geïnspireerd door een commercial waarin Messi en Ronaldo de hoofdrol spelen. “Een gelikte commer- cial die wordt geëindigd dat zij zeggen dat op het voetbalveld iedereen gelijk is. Als club met een grote diversiteit aan leden past die slogan helemaal bij ons. Tijdens de wedstrijd draagt iedereen hetzelfde clubtenue en we zijn gaan uitzoeken of we dat ook voor de trainingen kun- nen realiseren. Zoals bij veel clubs zag je tij- dens de training van alles: de één liep in Feyenoord-shirt, de ander in het wit van Real Madrid. Maar er waren ook kin- deren die in het wedstrijdtenue trainden. Simpelweg, omdat hun ouders niet de portemon- nee hebben om een extra trai- ningstenue te kopen. Er is nu gelijkheid op het veld, maar het straalt ook eenheid uit als je allemaal in hetzelfde traint. De verbondenheid wordt groter.” Zwervers besloot een trai- ningspakket samen te stellen waardoor elk jeugdlid, onge- acht welk elftal hij of zij speelt, in het zelfde tenue loopt. “Om- dat het om vijfhonderd jeugdle- den gaat en om massa konden we goedkoper inkopen”, zegt Jacobs. “Normaal gesproken zouden ouders voor zo’n pak- ket 107 euro betalen. En aange- zien jeugdspelers groeien is de kans groot dat dit in een perio- de van twee, drie jaar nog een keer uitgegeven zou moeten worden.” “Nu betalen ouders 25 euro en krijgen ze de kleding in bruik- leen. Zijn de spullen de klein, dan krijgen ze van ons een maat groter.” De club heeft er bij de investe- ring rekening mee gehouden dat de kleding van sportmerk Hum- mel drie jaar meegaat. “We heb- ben een kledingcommissie in het leven geroepen. Die drie vrou- wen en een man zorgen voor de gehele afwikkeling. Twee keer per week, op woensdag en don- derdag, zijn ze op de club aanwe- zig om kleding om te ruilen. Gro- te voordeel is dat we geen grote voorraad hoeven te hebben. Als we een bepaalde maat bestellen, wordt die twee dagen later door onze leverancier 100 procent Voetbal geleverd.” Zwervers moet wel een flinke voorinvestering doen. Na drie jaar heeft de club het geld te- rug. Jacobs: “We kunnen dit alleen maar doen omdat we de afgelopen jaren flink gespaard hebben.”

RkJQdWJsaXNoZXIy ODM1NjU=